POLITYKA PRYWATNOŚCI

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez serwis wfirma.pl dbamy aby  wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis wins.pl jest Web INnovative Software Sp. z o.o, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS - 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771.

DANE OSOBOWE W SERWISIE

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzach kontaktowych i zbierane za ich pomocą służą wyłącznie do celów kontaktowych. Korzystanie z formularza kontaktowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora podanych w formularzu danych osobowych Użytkownika.

Mogą być to dane:

 • Dane przekazywane nam bezpośrednio przez Państwa jako Użytkowników serwisu w treści przesłanego zapytania.
 • Dane osobowe zawarte w przesłanym do nas CV oraz formularzu rekrutacyjnym.

CEL PRZETWARZANIA

Podane przez Państwa dane przetwarzane są w celu:

 1. Przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
 2. Udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie w tym przedstawienia Państwu oferty marketingowej w przypadku gdy zwrócą się o nią Państwo w treści zapytania;
 3. Statystycznym. W celu poprawy naszych usług sprawdzamy jak długo i w jaki sposób nasi Użytkownicy poruszają się po naszym Serwisie.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane stronom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA

Korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje odpowiedniej ochrony zebranych przez nas danych osobowych. Państwa dane osobowe będą powierzone firmie hostingowej, dostawcy poczty elektronicznej, firmie informatycznej obsługującej wewnętrzną sieć informatyczną administratora.

PRZEKAZYWANIE DO PAŃSTW TRZECICH

Nie przekazujemy żadnych danych osobowych do państw trzecich.

PRAWA WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą uprawniona jest do żądania:

Mogą być to dane:

 1. dostępu do danych, które jej dotyczą;
 2. sprostowania danych, które jej dotyczą;
 3. usunięcia danych, które jej dotyczą
 4. ograniczenia przetwarzania danych, które jej dotyczą
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych
 6. przeniesienia danych osobowych

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez właściciela danych osobowych, osobie tej przysługuje prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem).

Osoba, której dane dotyczą, uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

Pliki cookies wykorzystywane w naszym serwisie mogą zawierać dane osobowe w postaci numeru IP, których jednak z uwagi na wykorzystanie zanonimizowane Administrator nie zapisuje i nie przechowuje. Prosimy o zapoznanie się z polityką plików cookies dostępną tutaj.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych jest:

 1. Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Oferty przesyłamy wyłącznie na Państwa żądanie - wypełnienie formularza z prośbą o przesłanie oferty;
 2. Przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów którymi są:
  • przedstawienie zainteresowanym osobom oferty marketingowej
  • prowadzenie anonimowych statystyk w celu poprawy naszych usług.
 3. Zgoda wyrażona przez Państwa na przetwarzanie Państwa danych w określonym i wskazanym celu - przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE?

Przechowujemy Państwa dane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane i dopóki mamy do tego podstawę prawną. Dane są przez nas usuwane niezwłocznie po wygaśnięciu celu, w jakim zostały zebrane a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, niezwłocznie po jej wycofaniu.

Dane zebrane w procesie rekrutacyjnym usuwamy niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

CZY PROFILUJEMY DANE OSOBOWE?

Nie. Dane osobowe nie są przez nas profilowane ani wykorzystywane w celach innych niż wymienione w niniejszej polityce prywatności.

SPOSÓB KONTAKTU W SPRAWIE UZYSKANIA INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem: Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul.  ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław; adres e-mail: biuro@wfirma.pl

ZMIANY W POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI SERWISU

Na zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach poinformujemy Państwa poprzez zamieszczenie informacji w zakładce polityka prywatności na głównej stronie serwisu.